body, a, a:hover {cursor: url(http://1.bp.blogspot.com/-EqdSuJ1lQr4/Tsl-wr7TSfI/AAAAAAAAAj4/hBoRlPJy8qM/s300/contoh-cursor.png), progress;
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
RSS

LIKE THIS (◑‿◐)

Say Hello to Riska (◑‿◐)

FONETIK


PENGERTIAN FONETIK MENURUT PARA AHLI
  1.      Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda mkjna atau tidak (Abdul Chaer, 1994:102).
   2.      Fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur, serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia (Keraf, 1984: 30).
   3.      Masnur Muslich dalam bukunya Fonologi Bahasa Indonesia (2008)
Fonetik adalah bidang kajian ilmu pengetahuan (science) yang menelaah bagaimana manusia menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam ujaran, menelaah gelombang-gelombang bunyi bahasa yang dikeluarkan, dan bagaimana alat pendengaran manusia menerima bunyi-bunyi bahasa untuk dianalisi oleh otak manusia. (O’connor, 1982:10-11, Ladefoged, 1982:1)
   4.      Drs. A. Chaedar Alwasilah dalam bukunya Linguistik Suatu Pengantar (1983)
Fonetik adalah bagian dari linguistik yang mempelajari proses ujaran.
   5.      Bertil Malmberg (1968)
Fonetik ialah pengkajian yang lebih menitikberatkan pada ekspresi bahasa, bukan isinya. Menurut Bertil Malmberg ilmu fonetik dibagi menjadi empat cabang, yaitu ilmu fonetik umum, ilmu fonetik deskriptif, ilmu fonetik sejarah, dan ilmu fonetik normatif.
   6.      Drs. A. Chaedar Alwasilah dalam bukunya Linguistik Suatu Pengantar (1983)
Fonetik adalah bagian dari linguistik yang mempelajari proses ujaran.


PENGERTIAN FONETIK MENURUT PRIBADI

Dari beberapa definisi para ahli diatas, fonetik menurut saya adalah
Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa sebagai suatu proses dari alat-alat ucap untuk menghasilkan bunyi yang dituturkan oleh pembicara kepada pendengar sehingga pendenagar dapat meneima apa yang dituturkan oleh pembicara.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar

WRITES HERE (◑‿◐)